ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་འཚམས་འདྲི་དང་བསྟོད་བསྔགས་ཡོད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་འཚམས་འདྲི་དང་བསྟོད་བསྔགས་ཡོད། ལི་ལྗོངས་གངས་ཕྲུག


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།