ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་གསུངས་པ་བཞིན་ཁོང་ཚོ་སྙིང་རྗེ་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་མྱོང་བ་བཞིན་མྱོང་གི་ཡོད་རེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་གསུངས་པ་བཞིན་ཁོང་ཚོ་སྙིང་རྗེ་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་མྱོང་བ་བཞིན་མྱོང་གི་ཡོད་རེད། གངས་སེང༌།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།