ེརེ་སྐུལ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་དུ་གནས་པར་ཤོག་ཞུས་པ་ཡིན


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།