དགོངས་ཚུལ།

རང་།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་ལགས། ཁྱོད་གྱིས་ཡི་གེ་ཟིན་བྲིས་མོས་འཇུག་སྟངས་ཞིག་གསུངས་རོགས་གནང་དེ་ཧ་ཅང་ཁགམཔོ་འདུག


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།