གྲོས་བྱེད་ཆོག་ཆོག་ཡིན་ས་རེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

བོད་རྒྱ་དབར་ཞི་མོལ་བྱ་ཆོག་ཆོག་ཡིན་ས་རེད། ནང་ཁུལ་གྱི་ཞི་མོལ་མང་པོ་ཞིག་ཚོགས་སོང་། ས་ཆ་གང་དང་དུས་གང་དུས་ཡིན་ཡང་གྲ་སྒྲིག་དངོས་གནས་ཡོད་ས་རེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཞི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།