དགོངས་ཚུལ།

མཆོ་རླུང་དྲག་རླུང་གིས་གནོད་འཙེ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

།ཐའེ་ཝན་མི་མང་གིས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྱོར་ཅི་ཙམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་བོ་རེད། དེའི་ཕྱིར་གཞུང་སྒེར་གཉིས་ཀ་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།