མང་གཙོའི་ཐོབ་ཐང་།

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ལ་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་མང་གཙོའི་ཐོབ་ཐང་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་རྒྱུའི་དབང་ཚད་མེད་པ་འདྲ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།