མྱུག་མིང་བརྗེད་སོང་ངམ།?

དེབ་སྐྱེལ་སྐབས་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དེ་བྲིས།. དེབ་སྐྱེལ་ཁ་བྱང་ངམ་མྱུག་མིང་གློག་འཕྲིན་དེར་གཏོང་གི་རེད།.