ལྷ་སའི་ལོ་རྒྱུས།

ཕྲན་ལ་ལྷ་སའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་གྱི་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་རོགས་གནོངས། གྲོང་ཁྱེར་རྙིང་པའི་སྡོད་ཁང་དང་།བླ་བྲང་།གླིང་གསྒེར་ཁང་སོགས་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཆེན་པོ་བྱེད་འདོད་ཡོད།སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ལྷ་སའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་གྱི་འཕྲོས་མུ་མཐུད་པར་མཁྱེན། བཀྲིས་བདེ་ལེགས། བོད་པ་ཤ་ཞེན་ཅན་ཞིག་གིས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ལྷ་སའི་ས་ཁམས་ཆགས་དབྱིབས་དང༌། དུས་རབས་གསུམ་གྱི་ལྷ་ས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།