ཟིན་བྲིས་པའི་འདྲ་པར།

ཕ་སྐད་གཙང་མའི་གླུ་གར།

མཆན།: ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།

23.09.2016 07:42:56
ལི་ཐང་ངག་དབང་དབྱིག་གཉེན།

ཞི་མི་དང་ཝ་མོ།
The  Cat and  the  Fox
ལི་ཐང་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་དབྱིན་ཡིག་ལས་བསྒྱུར།
              Once  there was a fox . He thought that he was very clever . A  Cat  was his friend . sometimes they met near the Forest and talked a long time.


  ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།
བསམ་ཚུལ། 1 བཀླཌ་ཐེངས།: 6142  

29.07.2016 06:08:45
ལི་ཐང་ངག་དབང་དབྱིག་གཉེན།

ཕ་ཡུལ་གཅིག་པའི་གྲོགས་བེ་མདའ་འམ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་ལགས་ཀྱི་རུས་གསེང་གི་གླིང་བུ་སྒོར་སྐྱེལ་བ།
ཁོག་པ་ཉོབ་པའི་དུས་ཚུགས་འདི་འདྲར།།
ང་ཡི་སྣང་བ་ནང་དུ་བསྡུས་ཀྱིན།།
ད་ཚོད་ཅིག་ནས་ཅི་ཞིག་ཐོས་སྙམ།།
ཉི་མའི་ཁ་ངོ་དྲན་པ་མང་ཨང༌།།


  ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 5698  

03.07.2016 08:38:43
ལི་ཐང་ངག་དབང་དབྱིག་གཉེན།

ལྕགས་མཁར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་བཏང་བའི་ཤིས་པ།
སྒོ་ཡོན།
ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡར་སྔོན་ནས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ལི་ཐང་དབྱིག་གཉེན་ལགས་ངོ་ཤེས་ཤིང༌། ཁོང་གིས་དྲྭ་བར་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་འགར་བལྟས་མྱོང་ཡོད། དུས་རྒྱུན་ཁོང་གི་མིང་ཡིག་ལས་<ལི་ཐང>་ཞེས་བྱ་མཐོང་ཐེངས་རེར། བདག་གི་ཡིད་ཡུལ་དུ་རིགས་ཀྱི་དཔའ་སྤོབས་འབར་མྱོང་བའི་ལི་ཐང་གི་སྔོན་བྱོན་མཛངས་མི་འགའ་ལམ་མེར་འཆར་ལ། ཕ་ཡུལ་ལི་ཐང་དུ་རུས་པ་སྲ་མོ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་རིགས་ཞེན་གྱི་རྟུལ་ཕོད་ཅན་ཅུང་མང་ཡང༌།


  ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 5107  

03.07.2016 08:24:42
ལི་ཐང་ངག་དབང་དབྱིག་གཉེན།

ཇ་འཐུང་ཞོར་དུ་སྨྲས་པ།

ད་རེས་ཀྱི་འགྱིག་གི་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་དུ།།
གྲོག་མ་འགའ་རེ་ཞིག་འཕག་ཚུལ་བསམ་ན།།
ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་པ་འཁོར་ཚུཊ་དེ་ཡིས།།
སྐར་མ་འགའ་ཕར་ཕར་དད་ཚུལ་མཐོང་གི།


  ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།
བསམ་ཚུལ། 1 བཀླཌ་ཐེངས།: 5029  

31.12.2015 13:09:32
རྨོངས་རྟུལ་ནག་པོ།

 

མཐོ་སྒང་བོད་པ་ཚང་གི་ནོར་བུ་ཞིག།

ཀ་ཁའི་རིན་ཐང་སྨྲ་བའི་མགོན་པོ་ཞིག།།

བོད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་སྐྱོབ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག།

དེ་རིང་དྲན་པའི་སེམས་པ་ཆུ་ཁོལ་ཁོལ།།


  བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་། | ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ། | རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ | མ་འོངས་པའི་དབུ་ཁྲིད།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 2110  

21.12.2015 10:26:07
རྨོངས་རྟུལ་ནག་པོ།

ཁེངས་པའི་བཟི་བའི་དྲེགས་ཚིག་གསོན་པོ་དེ་བློ་ལྡན་སུ་ཞིག་གི་རྣ་ལམ་དུ་བཞུར་བ་ན་རུས་རྐང་དང་སྙིང་དམར་གཟེར་བའི་གྲང་འདར་གྱི་བསམ་གཞིག་ཀློང་ནས་ཁྱེད་ལ་ཤ་ཚ་བའི་སྙིང་རྗེ་དུ་མ་ཞིག་ཆར་དུ་བསྙིལ་ངེས།     རེད།    ཁྱེད་ཀྱིས་གདན་སའི་གྲྭ་རྐྱང་རྣམས་སྐྱ་སིང་ངེར་ཐལ་བའི་མདོག་སྟེ་གོས་ལྭ་ཧྲུལ་པོའི་ནང་གི་དབུལ་ཕོངས་ཤིག་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་བཞིན་འཕྱ་སྨོད་དང་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པར་ཁྱེད་རང་འདོད་པ་རེད།  

  ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ། | རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 1284  

07.11.2015 02:22:02
མེ་ལྗང་།

དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་རྒྱང་རིང་ཡུལ་ནས་བཞག།
གངས་ཀྱི་རི་བོ་བརྒལ་ནས་ས་མཐར་སླེབས།།
སྐྱབས་མགོན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།།
སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བའི་སྐལ་བཟང་འདི་ལྟར་ཐོབ།།

  ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།
བསམ་ཚུལ། 2 བཀླཌ་ཐེངས།: 2238  

20.07.2015 08:57:11
མེ་ལྗང་།

ཡབ་མེས་བཙན་པོའི་ཕ་ས་གོར་མོ།
རང་ཡུལ་ནོར་བུའི་བང་མཛོད་ཕྱུག་མོ།
ཡིད་ཀྱི་གཏིང་དང་སེམས་ཀྱི་ངོས་ན།
ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་སྲིད་པའི་རྡོ་རིང་སྔོན་མོ།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 1454  

14.07.2015 23:00:58
གངས་རིན་ཆེན།

___སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཕུལ།

རིན་པོ་ཆེ།་་་་ཁྱེད་ནི་ང་ཚོའི་གངས་ཅན་ཁ་བའི་ལྗོངས་སུ་མ་རིག་གི་མུན་པ་སེལ་བའི་ཉིན་བྱེད་དེ། མུན་ནག་སྤྲིན་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིབ་པའི་མཐོ་སྒང་དུ།  གང་གིས་སྙིང་རྗེའི་འོད་སྣང་སྦྱིན་པའི་མ་ལུས་གངས་ཅན་གྱི་འགྲོ་བ་ལ་ཤེས་རིག་གི་སློབ་གྲྭ་འཛུག། ནང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྤར། དགེ་བསྒྲུབ་སྤང་བླངས། བཟང་པོའི་ཆོས་མཐུན་གྱི་བྱ་བཞག་སོགས་སྒོ་ཀུན་ནས་གདོང་དམར་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ལ་གདམས་པའི་བསླབ་བྱ་ནི་སྟོང་གསུམ་ནོར་གྱི་ཟླ་དང་བྲལ། ད་དུང་མི་རིགས་འདི་ལ་མ་འོང་གི་གཟིགས་རྒྱང་རིང་ཞིང༌། མི་རིགས་འདི་ཡི་དཀའ་སྡུག་ཡོད་ཚེ་ཁུར་དུ་བཞེས་ཤིང༌། འགྱུར་མེད་ཀྱི་ལྷག་བསམ་དང༌། གཡོ་མེད་ཀྱི་ལ་རྒྱལ་ནི་རི་རབ་བཞིན་དུ་བརྟན།


  བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་། | གངས་དཀར་སེམས། | རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ། | ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 1877  

20.05.2015 00:33:46
གངས་རིན་ཆེན།

ཁྱོད་དང་ང་ཚོའི་མིག་ཆུ་འདྲེས་ཡོད། བལ་ཡུལ་བ་སེམས་པ་མ་སྐྱོ།
ང་ཚོ་ཁྱོད་དང་གནས་སའི་གོ་ལ་གཅིག་ལ། འཚོ་སའི་ཁྱིམ་གཞི་གཅིག །  བདེ་སྡུག་གི་མྱོང་ཚོར་ཀྱང་གཅིག །སྐྱིད་ན་ངག་གི་དབྱངས་གཅིག་ལ། སྡུག་ན་མིག་གི་མཆི་མ་གཅིག ། རང་བྱུང་གི་གོད་ཁ་ཕོག་པའི་སྤུན་ཟླ་ཚོ། གནམ་སྔོན་པོ་འདི་ཡི་འོག་ཏུ་གདོད་མ་ནས་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་རིགས་རུས་དང་ཤ་མདོག་གཅིག་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པ་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། མི་དམངས།  གཞུང་དང༌། ཚོགས་པ། སྒེར་པ་དང༌། ཆོས་པ། དད་སྟོབས་ཅན་དང༌། འབྱོར་ལྡན་ཅན། ད་དུང་ལྷག་བསམ་ཅན།མདོར་ན། ཡོད་ཚད་ནས་ཡོད་ཚད་དང༌།

  རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ | བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་། | ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 6114  

11.04.2015 00:12:09
གངས་རིན་ཆེན།

-----------ཨ་མའི་བཀའ་དྲིན།
བརྩེ་བའི་དྲོད་ཀྱི་རུམ་ཁ་ནང་དུ་ནུ་ཞོ་མངར་མོས་ལུས་ཁམས་གསོ །།
བགོད་པའི་མཛུམ་མདངས་ང་ལ་སྟོན་གྱི་འཇམ་པའི་གོས་ཀྱིས་ལུས་ཁམས་དྲོད །
བྱམས་པའི་བརྩེ་སེམས་བདག་ལ་བཅངས་ཏེ་ལུས་ཀྱིས་དཀའ་སྡུག་ཁུར་དུ་བླངས །།
རང་ལུས་གྲོད་ཁོག་སྟོང་པ་གྱུར་ཀྱང་བཅུད་ལྡན་ཟས་རྣམས་བུ་ལ་སྦྱིན།།


  ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ། | གངས་དཀར་སེམས།
བསམ་ཚུལ། 2 བཀླཌ་ཐེངས།: 7350  

03.04.2015 22:35:39
གངས་རིན་ཆེན།

བརྡ་འཕྲིན་གྱི་དུས་རབས།
ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་སྦྱར།།
ཡིད་ཀྱི་རེ་འདུན་མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་དང་འགྲོག།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 5552  

30.10.2014 11:58:20
གངས་རིན་ཆེན།

འགྲོ་བ་སྡུག་གི་མུན་པས་སྒྲིབ་པའི་དུས།།
གང་སྐུ་རྟ་བདུན་ནུབ་རིར་དལ་གྱིས་བརྒལ།།
མིག་མེད་ལོང་བའི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་རྣམས།།
དྭ་ཕྲུག་ལྟར་གྱུར་མགོན་སྐྱབས་སུ་ལ་བརྟེན།།


  བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་། | ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 1748  

21.10.2014 06:14:55
གངས་རིན་ཆེན།

བདེན་ཚིག་རིག་པའི་སྒྲ་དབྱངས་བཞུགས་སོ།།
རབ་འབྱམས་རྒྱལ་ཀུན་བསོད་ནམས་མཚོ་མོ་ལས།།
དགེ་ལེགས་པད་མའི་འདབ་བཟང་རྣམ་པར་བཀྲ།།
ཉེས་སྐྱོན་འདམ་གྱིས་མ་གོས་བཤེས་གཉེན་ལ།།
ལན་བརྒྱར་འདུད་དེ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

  གངས་དཀར་སེམས། | བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་། | ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 1608  

27.09.2014 09:09:45
གངས་རིན་ཆེན།

རེ་དྭོགས་ཀྱིས་སྟོང་བའི་གྲྭ་རྐྱང༌།
༡༽
ཡངས་པའི་ས་ཆེན་གོ་ལ་འདི་ཡི་ནང༌།།
འབྱོར་ལྡན་མི་ཡི་གསེར་གྱི་ཁང་པ་དང༌།།
རིས་མེད་མྱི་ལ་དངུལ་ཆར་འབབ་ན་ཡང༌།།
གྲྭ་རྐྱང་ང་རང་རེ་དྭོགས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང༌།།

  ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ། | རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ། | གངས་དཀར་སེམས།
བསམ་ཚུལ། 2 བཀླཌ་ཐེངས།: 1732  

09.05.2014 13:47:51
ལི་ཐང་ངག་དབང་དབྱིག་གཉེན།

མིག་རིལ་གཡས་ཀྱི་ལམ་ཟུར་སྐྱ་མོའི་ནང༌།།
རུས་པ་སྐོམ་པོ་ཡིན་པའི་སྤྲང་པོ་དེར།།
ཕོར་པ་རྡོ་ལ་བརྡབས་པའི་གོད་ཆག་བྱུང༌།།
ང་རང་སྐྱོ་བ་དམར་པོས་སྡོམ་གྱིན་ཡོད།།

  ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 1582  

27.04.2014 04:09:41
ལི་ཐང་ངག་དབང་དབྱིག་གཉེན།

_____རང་གི་མིག་སྔ་ཡི་གློ་ཐག་ཉེ་བའི་མྱི་འགའ་ལ།

ངེད་ཀྱི་ལྷ་མོ་སྒོར་སྒོར་ཅན་པོ་དེ།།

ཁོག་ན་ནོར་བུ་རྩེ་གྲ་དེ་འདྲ་ཡོད།།

སྡེ་པར་མཁོ་བའི་དབྱངས་ཤིག་ཐོས་འོང་ན།།

ལན་གཅིག་དབུལ་རྒྱུར་མ་འཆུག་ཤ་ཉེ་འོ།།


  ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 1562  

24.04.2014 09:10:12
ལི་ཐང་ངག་དབང་དབྱིག་གཉེན།

【ང་ཡི་གཤིས།】
__ ལི་ཐང་དབྱིག་གཉེན།
མི་ཚེ་གང་དུ་བརྟོལ་མིན་ཅི་ཆར་ཏེ།།
མདུན་གྱི་ལམ་ནི་ང་ལ་དབང་སོང་བས།།
རུས་ཀྱི་རྐང་ཤ་མཁྲེགས་པོ་ཁུར་ཞོར་དུ།།
སྐད་ངག་ཅུང་ཟད་གྱེར་བའི་སྟ་གོན་བདོག།


  ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 1630  

07.02.2014 00:52:35
ཐུབ་བསྟན༌ཡར་འཕེལ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའི་མཛད་འཆར།

གཤམ་གསལ་རྣམས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་མཛད་འཆར་ཡིན། འདིའི་ཁོངས་མཛད་རིམ་མང་ཆེ་བར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་ཆོས་ཞུའི་ལག་ཁྱེར་ཀྲི་ཀ་སི་(Tickets)དགོས་ཀྱི་ཡོད། ལག་ཁྱེར་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་མཛད་རིམ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་ཚོགས་སྒེར་སོ་སོར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཞུ་དགོས།

  ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 2217  

29.01.2014 00:35:03
ལི་ཐང་ངག་དབང་དབྱིག་གཉེན།

ངོ་ཤ་མོལ་བ།
                       (སྙན་ངག)བཅད་མའི་ལུགས།
_______མྱི་གཤིས་སྤྱིའི་ངོ་གདོང་མོལ་བ།
ལག་གི་མེ་ཏོག་འཇུས་པ་དེ།།
ལྷ་ཡི་མཆོད་པའི་ཚིས་སུ་སོང་།།
དེ་ལ་བརྟེན་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་།།
ང་ལ་བྱིན་རླབས་བྱུང་རབས་ཡོད།།


  ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 1542  

ཤོག་ངོས། 1 ནས། 4
| -