ཟིན་བྲིས་པའི་འདྲ་པར།

ཕ་སྐད་གཙང་མའི་གླུ་གར།

མཆན།: གྲྭ་རྐྱང་གི་སེམས་ཁམས།

05.05.2015 23:43:00
གངས་རིན་ཆེན།

བན་ཆུང་གི་ཁ་ཕྱོགས།
སེར་ཉི་མ་ནུབ་པའི་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ།། མགོན་བླ་མ་བཞུགས་པའི་གདན་ས་རེད །
ཆོས་གདམ་ངག་ཟབ་མོ་འཕེལ་ལེ་རེད །། ང་བན་ཆུང་འགྲོ་སའི་ཁ་ཕྱོགས་རེད །

  གྲྭ་རྐྱང་གི་སེམས་ཁམས། | གངས་དཀར་སེམས།
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 6044  


| -