ཟིན་བྲིས་པའི་འདྲ་པར།

ཕ་སྐད་གཙང་མའི་གླུ་གར།

མཆན།: འགྱུར།

30.01.2012 04:13:08
ཤ་ཀླན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ།

འོད་ཟེར་གྱིས་བརྩམས།
འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པས་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར།
ངས་དེབ་ཅིག་བླངས་ཏེ།
ཤོག་ངོས་འགའ་བཀླགས་རྗེས་ཟུར་དུ་བཞག
སྒེའུ་ཁུང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ།   པེ་ཅིན་ནི།


  འགྱུར།
བསམ་ཚུལ། 2 བཀླཌ་ཐེངས།: 1545  


| -