ཟིན་བྲིས་པའི་འདྲ་པར།

ཕ་སྐད་གཙང་མའི་གླུ་གར།

མཆན།: ཆོས་འབྱུང་།

17.06.2011 14:01:14
མྱི་རྡོ།

༄༅། །བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བཙན་པོའི་སྐབས་སུ་༼འཇང་ཡུལ་༽ལམ་དེང་སང་ཡོངས་གྲགས་སུ་
༼བྷར་མ་༽འམ་༼མ་ཡན་མའི་༽རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ནང་ཆོས་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཚུལ་རོབ་ཙམ་ཞུ་ན། 
སྤྱིར་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་དག་གིས་རྡོ་བརྐོས་བྲག་རིས་དང་ཏ་ལའི་ལོ་མར་བྲིས་པའི་ཡིག་རིགས་རྙིང་པ་སོགས་སུ་
གསལ་བ་ལྟར་ན་བྷར་མར་ནང་ཆོས་སྔ་ཕྱི་ལན་མང་བྱུང་ཡོད་པར་འདོད་པ་སྟེ།


  ཆོས་འབྱུང་།
བསམ་ཚུལ། 2 བཀླཌ་ཐེངས།: 4061  


| -