ཟིན་བྲིས་པའི་འདྲ་པར།

ཕ་སྐད་གཙང་མའི་གླུ་གར།

18.01.2012 22:43:20
ཤ་ཀླན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ།

ཁ་སང་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་གིས་ཡིན་མི་ཤེས་མོད། དྲ་ཐག་ཅིག་འདིར་འཐེན་ཡད་ཀྱང་གཏན་ནས་ཤར་མ་ཐུབ། དེ་བས་དེ་རིང་འདིར་ཡང་བསྐྱར་དྲ་ཐག་ཅིག་འཐེན་ཡོད།


 http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjamyangdakpa.blogspot.com%2F2012%2F01%2Fblog-post_17.html&h=0AQHHu0itAQGFcZh6ybXKfJrQS3ExMVDKCuJp-zF74m6cNA


  དྲ་བ་གཞན།
 

རྩོམ་ཡིག་འདིར་ལན་འདེབས།
མྱུག་མིང༌།:

E-mail:

  གཡོན་དུ་གསལ་བའི་ཚིག་འབྲུ་བྲིས།:
 | -