ཟིན་བྲིས་པའི་འདྲ་པར།

ཕ་སྐད་གཙང་མའི་གླུ་གར།

ཁྲོ་གཏུམ།
ངས་ཕ་ཡུལ་གྱི་དགུན་ཁ་རྔུབ་ཀྱིན་ཡོད།
13.12.2016 23:52:49

ཕ་ཡུལ་ལ་དབྱར་ཁ་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་དུས་དེ་ནས

ཕ་ཡུལ་ནི་རླུང་ནག་འཚུབ་མ་འཁོར་སའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར

ཁ་བ་དང་བུ་ཡུག་གིས་མི་སེམས་དམར་གསོད་བྱས་ཤིང
ཙག་ལྡོམ་འགའི་ཧེབ་རྒན་གཡུག་ཕྱོགས་ལས
སྔོན་གྱི་ཕ་ཡུལ་ནི་གཏམ་རྒྱུད་ཁྲོད་ན་ལྷག


དགུན་ཁའི་གཙུབ་བརྡར་བར་ནས
ངའི་མི་དག་ཉེས་མེད་ཀྱིས་གཅུར་མྱོང་ལ
ངའི་རིགས་རྒྱུད་དོན་མེད་དུ་བཀོལ
ད་དུང་ངའི་སྐྱེ་ས་དང་འཚར་ས
དལ་བུར་དགུན་རླུང་གི་ཁྲོད་ལ་སིམ

ངས་ཕ་ཡུལ་གྱི་དགུན་འཁྱག་རྔུབ་ཞོར
ཆམས་ནད་རིགས་གང་ཞིག་གི་ནད་ཡམས་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་བྱས
ཡིན་ནའང
དགུན་ཁ་འདིས་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཟས་ཏེ
རླུང་ལྡང་བའི་ཉི་མ་དག་གི་གཏམ་རྒྱུད་བྲག་ཅར་བརྒྱུས་ཡོད

ཕ་ཡུལ་དང་ཁ་ཐག་རིང་ས་ནས་རླུང་རྔུབ་བྱས་ན
ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྡར་གཤིས་སྟོན་གྱི་ཡོད
ང་རང་ཕ་ཡུལ་གྱི་དགུན་ཁ་མྱངས་མྱོང་མཁན་ཞིག
ངའི་རྣ་ལམ་ན་དགུན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་དངོས་སུ་གྲགས་ཡོད

གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་སྟེ
ངས་ཕ་ཡུལ་གྱི་དགུན་ཁ་རྔུབ་ཀྱིན་ཡོད
ང་སྐྱེས་ནས་བཟུང་ཕ་ཡུལ་གྱི་དགུན་ཁ་མྱངས
ང་ཕ་ཡུལ་དང་བྲལ་བ་ནས
ངས་ཕ་ཡུལ་གྱི་དགུན་ཁ་རྔུབ

༢༠༡༦/༡༢/༡༣དགོང་མོ།བརྗོད་གཞིའི་རིགས་བཀར་བ།:


 

རྩོམ་ཡིག་འདིར་ལན་འདེབས།
མྱུག་མིང༌།:

E-mail:

  གཡོན་དུ་གསལ་བའི་ཚིག་འབྲུ་བྲིས།:
 | -