ཟིན་བྲིས་པའི་འདྲ་པར།

ཕ་སྐད་གཙང་མའི་གླུ་གར།

31.12.2015 13:09:32
རྨོངས་རྟུལ་ནག་པོ།

 

མཐོ་སྒང་བོད་པ་ཚང་གི་ནོར་བུ་ཞིག།

ཀ་ཁའི་རིན་ཐང་སྨྲ་བའི་མགོན་པོ་ཞིག།།

བོད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་སྐྱོབ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག།

དེ་རིང་དྲན་པའི་སེམས་པ་ཆུ་ཁོལ་ཁོལ།།


ལ་རྒྱའི་དབུ་འཕང་བསྟོད་པའི་དེད་དཔོན་ཞིག།

བཙན་འཛུལ་དགྲ་ལ་རྒོལ་བའི་དཔའ་བོ་ཞིག།།

ཁྲི་ཡིག་བདུན་གྱིས་བདེན་པའི་རྟུལ་ཕོད་ཅིག།

པཎ་ཆེན་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་སྙིང་ནས་དྲན།།

 

གངས་ཅན་བོད་ལ་གཅེས་པའི་ཡབ་ཆེན་ཁོང་།།

ཆོལ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བའི་མངའ་བདག་ཁོང་།།

ཀ་ཁ་ག་ངའི་ཚེ་སྲོག་སྐྱབས་པའི་རྗེ།།

གངས་རིའི་ལྗོངས་ཀྱི་དུང་ཟླ་འོད་པོ་ཆེ།།

 

ས་ཡ་དྲུག་གི་བདེ་སྡུག་ཐུགས་ལ་སིམ།།

འཇིགས་མེད་སྟག་གི་བློ་སྟོབས་རབ་ཏུ་རྒྱས།།

བཙན་འཛུལ་དགྲ་ལ་འགྱིངས་པའི་དམ་པ་ཁྱེད།།

མགོ་ནག་བོད་པའི་ནམ་ཡང་བརྗེད་མེད་ཅིག།

 

དམར་པོ་ཁྲག་གི་ལོ་རྒྱུས་དྲན་བཞིན་དུ།།

གསུང་འབུམ་པོ་ཏིའི་རིན་ཐང་གླེང་བཞིན་དུ།།

ཁ་བ་ཚང་གི་གཞི་ཁྱིམ་དྲོན་མོའི་ཆེད།།

བཙོན་དུ་ལྷུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་ལ་གཟན།།

 

༧རྒྱལ་མཆོག་ལྷ་ཡི་རེ་བའི་མིག་གཏད་མཆོག།

མཐོ་སྒང་བདེ་ལ་འགོད་པའི་དམ་པ་ཉིད།།

དྲིན་ཅན་བླ་མ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།།

དྲན་པའི་མིག་ཆུས་ངོ་གདོང་རྒྱུན་དུ་བརླན།།

 

དྲིན་ཅན་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་སྙིང་ནས་དྲན།།

གསུང་གི་ཞལ་ཆེམས་ཟབ་མའི་དོན་ཡང་འཁོར།།

བརྗོད་མེད་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་བཀའ་དྲིན་དེ།།

མགོ་ནག་བོད་པ་ཚང་གི་ཅི་ལ་བརྗེད།།

_____རྨོངས་རྟུལ་ནག་པོས་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་ནས་སྤེལ།


  བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་། | ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དཔུང་སྡེ། | རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ | མ་འོངས་པའི་དབུ་ཁྲིད།
 

རྩོམ་ཡིག་འདིར་ལན་འདེབས།
མྱུག་མིང༌།:

E-mail:

  གཡོན་དུ་གསལ་བའི་ཚིག་འབྲུ་བྲིས།:
 | -