ཟིན་བྲིས་པའི་འདྲ་པར།

ཕ་སྐད་གཙང་མའི་གླུ་གར།

གཡང་སྒྲོལ01.04.2012 08:52:31

དྲ་གྲོགས།
བདག་གི་སེམས་པའི་ཟབ་ས་ཞིག་ནས།
དྲི་མ་དང་ཉག་ཉོག་གིས་མ་གོས་པ།
མ་བཅོས་ཚོར་འདུ་དྭངས་མ་ལས་སྐྱེས་པའི།
དཀར་གཙང་གི་མེ་ཏོག་རྐང་གཅིག
ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་འཛུགས།
རེ་སྨོན་ནི་ཁྲི་ཕྲག་མཆི་མོད།
ཁྱེད་ཀྱི་སྨྱུག་ཁ་ནས།
སམ་བྷོཊའི་ཡིག་གེ་ལ་མིག་ཆུ་འབྱིན་བར་སྨོན།

  
བསམ་ཚུལ། 0 བཀླཌ་ཐེངས།: 1400  


| -