ཟིན་བྲིས་པའི་འདྲ་པར།

ཕ་སྐད་གཙང་མའི་གླུ་གར།

སྲིན་བྲག་ཕོ་ཉ།

སྐྱེས་ཚེས།:: 30.11.1999

ཁོ་བོ་ནི།  བོད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་ལས་སྤོ་འབོར་སྒང་གི་ཆ་གཏོགས་སུ་སྐྱེས།།


ཁྱེད་ཀྱི་དྲ་གྲོགས།:


དྲ་གྲོཌ།
ཡེ་ཤེས་ཆོས་བཟང་།, མཁར་སྒང་བསོད་ནམས་དབང་ལྡན།, གངས་ཕྲུག་ གི་ ཚ་བོ
| -