ལེགས་སྐྱེས།

ཡག་པོ་ཞིག་རེ་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཧྥ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་བཞི་དྷ་སར་ཆེད་ཕེབས། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།