ཧྲག་གི་

།བདེན་སྐྱོངས་གཉིས་ཕན་གྱི་བསམ་བློ་གཏོང་མི་ཤེས་པའི་རྒྱ་ལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་་་་ཁྲིམས་ལ་སུས་བརྩིས།་་་ཅི་བྱས་ཀྱང་བརྩི་སྲུང་དཀའ་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བུ་ཞིག་ལ་བཙན་གཡེམ་བྱས་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།