ཕྱི་ལ་སླེབས་པའི་བུ་མེད་རང་ལ་མཛེས་མ་ཟེར་ན་མི་ལེགས་པ།

སྤྱིར་གཏང་མཛེས་པོ་འདུག་ཀྱང་མིང་དེ་ཆེ་གྲགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གི་ཡོད་གང་ཡིན་ཟེར་ན་རྒྱར་གར་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་བོད་ནང་མིན་པའི་བུ་མེད་ཁ་ཤས་ལ་བོད་ཀྱི་མཛེས་མ་ཟེར་བ་ནི་ཧ་ཅང་མི་ལེགས་པ་ཞིག་མཐོང་གང་ཡིན་ཟེར་ན་བོད་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་མཛེས་མ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་དེ་ཚོ་སྣང་མེད་དུ་བཞག་ནས་ཕྱི་ལ་སླེབས་པའི་བུ་མེད་འདི་ཚོ་བོད་ཀྱི་མཛེས་མ་ཟེར་ན་ག་ལ་འགྲིག་བོད་ཀྱི་མཛེས་མ་ཡིན་ན་བོད་ནང་གི་བུ་མེད་ཚང་མ་ལས་རྒྱལ་བའི་བུ་མེད་ཞིག་ཡིན་ན་འགྲིག་གི་འདུག་ཀྱང་དེ་མི་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག་བསམ་བྱུང་དེ་རང་ཡིན་དེ་ནས་གཞན་པ་བཤད་ཡག་ལྷག་འདུག་ན་རྗེས་མ་བཤད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གྲོགས་པོ་རྣམ་པ།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "མཛངས་མ་མེད་པའི་མཛེས་མའི་རྒྱལ་ཁ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།