ཡག་པོ་བྱུང་འདུག

ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དེ་འདྲའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་མང་ན་དགའ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་མིན་པའི་གསལ་བཤད་ས་ཁྲ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།