རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གཙིག་པ་འཆད་སྐབས་སུ་་།

སྤྱིར་བཏང་ཡག་པོ་བྲི་འདུག་སྟེ་མགར་ཐང་ཤེས་པ་དེ་མགར་ཐར་ཤེས་བྲིས་དགོས་པར་གནང་་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།