མེ་མཆོད།

དམ་པ་ཁོང་གི་མེ་མཆོད་ཕུལ་བ་དང་བལ་པོ་སྤྲང་གོག་གཞུང་དང་རྟ་མང་སོགས་བོད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གནགས་པའི་བལ་པོ་ཚོས་མཆོད་རྟེན་སྐོར་ལམ་ལ་ཡི་གེ་ག་འདྲ་ཞིག་སྦྱར་འདུག འདི་ཚོ་མཐོང་དུས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མང་འདི་དངོས་གནས་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་མང་གཙོ་དང་། བོད་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ངེས་ཤེས་རྙེད་བཅུག་སོང་། བལ་པོ་སྤྲང་གོག་ཚོས་སྔོན་མ་རྟ་མང་སྤྲང་ཕྲུག་ཚོས་མཆོད་རྟེན་སྐོར་ལམ་ལ་༧གོང་ས༧མཆོག་གི་སྐུ་པར་དབྲལ་བ་དང་རྡོག་རྫིས་བྱས་ཡོད། ད་ལན་ག་འདྲ་བྲིས་འདུག་བལ་པོ་གཞུང་དང་བལ་པོ་མི་ནང་ནི་བོད་པའི་དགྲ་གཉིས་པ་དེ་རེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བལ་ཡུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་སྒྲུབ་ཚེ་ཡིན་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།