བཀའ་སྤྱི་གཉིས་མཐུན་མོང་ནས་བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་དགའ་བསུ་ཡོད།

གུས་པས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་མ་འོང་ས་པ་གཞུང་གིས་་ལས་འགུལ་གང་སྤེལ་བ་ཡིན་ན་མི་དམངས་མཉམ་ཞུགས་དགོས་རྒྱུ་དང་། རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་ནས་ལས་འགུས་སྤེ་བ་ཡིན་ན་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བར་དང་རྒྱ་དམར་ལ་གནོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ཐུབ་པའི་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། ཆོལ་གསུམ་བོད་མི་ཡོང་ནས་དེ་ལྟར་གནང་རོགས།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།