བོད་བཙན་ཡིན།

ང་མཚོ་བོད་རང་དབང་རང་བཙན་ཙང་མ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་ང་མཚོ་འདོད་པར་ནང་གཞན་བདེ་སྐྱེད་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་རང་བཙན་ཙང་མ་མེད་ན་རང་དབང་ཙང་མ་ཡོད་མ་རེད་། དེ་ལ་རྟེན་པའི་རང་གི་འདོད་པར་ནང་གཞན་བདེ་སྐྱེད་མེད་པར་མཚོ་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟ་རེད།།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།