གནས་ཚུལ

གནས་ཚུལ་འདི་ཡང་ཡག་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་པས་དགའ་བསུ་ཞུ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨར་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་ཕྱག་འཁྱེར་ཕུལ་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།