པར

ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་གི་པར་རྣམས་ཧ་ཅང་གསལ་ཞིང་ཡིད་དུ་འཐད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་སྟབས།་འདིར་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ།་གཞན་དག་ལ་ད་དུང་གསལ་བོ་ལྟ་ཐུབ་མ་སོང།་གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སའི་དྲ་གནས་འདི་ལྟ་བུ་ག་ཚོད་མང་ན་དེ་ཚོད་ཀྱིས་ང་ཚོ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་སྙམ།་དེ་རིང་དེ་ཙམ་གྱིས་འཐུས་པར་བྱོས།་བཞུགས་ཕྱོགས་ཡང་བསྐྱར་འབྲི་ཆོག་པར་བྱེད་རོགས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཤམ་བྷ་ལ་ཕོ་ཉའི་པར་མཛོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།