རྫོགས་ཆེན་

སྡེ་དགེ་རྫོགས་ཆེན་དགོན་ནི་བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་ལ་ཆེས་དོ་སྣང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་རྒྱ་གཞུང་ལ་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ཆོས་སུ་འགྱུར་པ་ཞིག་ཡིན། ལྷག་པར་སྤྲུལ་སྐུ་རྫུན་མའི་བཟོ་གྲྭ་ཆེ་ཤོས་ཞིག་ཡིན་མིན་རྣམ་པ་ཚང་མས་སྤྱན་ཕྱེ་ཙམ་ཉིད་ནས་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།