ཡག་པོ་འདུག

དེ་རིང་ལས་འགུལ་དེ་ཚིག་ཙམ་དང་གཏམ་བཤད་ཙམ་མིན་པར། དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་འདུན་ཡོད། ལས་འགུལ་མ་སྤེལ་གོང་དོན་དངོས་ལ་ཐུགས་བསམ་ཞིབ་ཚགས་བཞེས་ཏེ། སང་ཉིན་གྱི་བོད་འདི་ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཆ་རྒྱེན་དུ་འགྱུར་བར་བྱེད་རོགས།
Article, commented by this comment, could not be loaded (ArticleID=9272; CommentID=9277)བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།