འཚམས་འདྲི་དང་ལྦེལ་ལྗམ་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆ་ཞུ

ད་དུས་ལ་བབ་འདུག་ཡག་པོ་བྱུང་བོད་ནང་གི་བདེ་སྡུག་སྙིང་ལ་ཅིང་ནས་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་སྒྲིག་རྒྱུར་དེ་ཡག་པོ་རེད།
Article, commented by this comment, could not be loaded (ArticleID=9272; CommentID=9275)བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།