ཉམས་ཆུང་

དེ་འདྲའིི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཐོབ་དུས་གཞུང་བྱེད་དང་གཞིས་ཆགས་ངོ་ཆེན་དང་རྒྱུསཆེན་མང་པོ་ཞིག་འགྲོ་རྒྱུ་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན་། ི
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཁེ་ན་ཌ་ཁུལ་དུ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་ཆིག་སྟོང་ལེན་འཆར།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།