སྨོན་ལམ།

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཁོང་རྣམས་པས་རང་ལུས་མེ་བསྲེག་བཏང་བ་དེ་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་མིན། བོད་བསྟན་སྲིད་ཆེད་ཡིན་པ་དེ་ངས་ངོས་ནས་ཡི རང་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།