སྨོན་ལམ།

ཁོངས་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་་་་ཨ་དཀར་པོ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་དེ་ཡང་གསལ་སྟོང་འཛིན་པ་མ་དབྱེར་བའི་ངང་ནས་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཐེམ་པར་སྨོན།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།