འཇང་ཕྲུག་་་་སྟག་མགོ

གསར་འགྱུར་བཀོད་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་་་་དཔེ་ལེགས་པོར་འགོད་འདུག་་་་བླ་མའི་གསུང་ལ་ནི་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་ཀྱང་མི་ཀི། བླ་མ་ཁོང་འདྲ་བོ་དེང་སྐབས་ཀྱི་ས་སྟེང་འདིར་དཀོན་པོ་རེད། ད་ཞུ་ཡ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་གཅེས་པ་དག་གི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཡང་བླ་མ་ཁོང་གིས་དག་ཞིང་དུ་སྒྲོལ་བར་ཤོག།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་ཆོས་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།