མོས་མཐུནཡོད་

མཚོ་ནག་གིས་བསམ་ཚུལ་དེ་དངོས་གནས་ཡག་འདུག དེ་རིང་ངེས་པར་དུ་དམ་བཅའ་་་དམ་བཅའ་་་་དམ་བཅའ་་་་་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ད་ག་རེ་དགོས་ན་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་གྲོངས་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།