གུས་བཀུར་ཞུ།

མི་བུ་འདི་ཚོས་དཀྲུག་གིན་རེད་དོ། གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས། གཞིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་སྤྱིར་དང་བཀྲ་བྷེ་སོགས་ཀྱི་སྙིང་སྟོགས་དང་། རྒྱལ་ཞེན་ལྷག་བསམ། དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བཅས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་གུས་འདུད་ཞུ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བཀའ་ཁྲི་བློ་སེང་དང་འབངས་མི་བཀྲ་བྷེ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།