ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལས་དོན་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།