ནོར་བཅོས་

C S T Guruprua རྩེད་ཐང་མ་རེད་ རྩེད་ཐང་འདི་ཧུན་སུར་རབ་གླིང་མི་མང་གི་ཞལ་དེབ་དང་ཕྱིའི་རོགས་ཚོགས་ནས་བྱུང་བའི་རྩེད་ཐང་ཞིག་རེད་ དམིགས་གསལ་གྱི་འདི་ལ་མིང་ཡོད་མ་རེད་སྟེ་ཡིནའང་ཧོན་སུར་མི་མང་རྩེད་ཐང་ཟེར་ཆོག་གི་རེད་


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།