ཆུ་སྒང་དང་ཆུ་ངོགས།

ཆུ་ངོགས་གཏམ་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་ནས་ཆུ་སྒང་འགྲེལ་ན། དོན་དངོས་ཐོག་ཏུ་གངས་ཅན་དཔའ་བོ་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲིས་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་གངས་ལྗོངས་བསྟན་སྲུང་ཆུ་སྒང་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གྱི་མདུང་རྩེ་དེ་ནང་ལ་ཕྱོགས་ཡོད་དགོས། དེ་ཡིན་ཏེ་ཆུ་ངོགས་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་མཚོན་པ་ལས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་བ་ལ་རྒོལ་རྡུང་བྱེད་རབས་སྣེ་གཅིག་མེད། ལེགས་པར་བསམ་ན་གངས་ལྗོངས་ཆུ་སྒང་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་བ་ཀླ་ཀློ་རྒྱ་དམར་ལ་རྒོལ་རྡུང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། ཆུ་ངོགས་གཏམ་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་ནས་ཆུ་སྒང་སྐོར་འབྲི་མཁན་དེས་བསྟོད་པའི་ཚུལ་གྱི་སྨད་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཆུ་ངོགས་གཏམ་རྒྱུད་ནང་གི་དཔའ་རྟུལ་རྣམས་ཀྱི་ར་གྲི་དེ་ཚོ་ནང་དུ་གཡུགས་ཡོད། གངས་ལྗོངས་ཆུ་སྒང་གི་དཔའ་བོ་དེ་ཚོའི་ར་གྲི་རྣམས་ཕྱི་རོལ་དགྲ་བོ་བཙན་འཛུལ་པ་རྒྱ་དམར་ལ་གཡུགས་ཡོད། བྱས་ཙང་ཆུ་སྒང་དང་ཆུ་ངོགས་གཉིས་སྦྱར་ན་གཏན་ནས་མི་འགྲིགས།་་་་་་་་་་་་་་བཀྲིས་བདེ་ལེགས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཆུ་ངོགས་དང་ཆུ་སྒང་།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།