ཆུ་སྒང་དཔའ་བོ་བཀའ་དྲིན་ཞིག།

བོད་ནས་ག་འགྲིག་བྱེད་ནས་སླེབས་ཡོད་མེད་བཤད་མི་དགོས་པར་ཚང་མ་མཁྱེན་གསལ་རེད་རྒྱ་གར་སླེབས་ནས་ག་འགྲིག་ཆགས་ཡོད་མེད་རབ་རྩམ་ཞིག་བཤད་ན་དང་པོ་ཁ་ཐོར་ཆགས་ཡ་དེ་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་དང་དྲང་ཡིག་ལྷ་མོ་གཉིས་ལ་བྲིས་ན་ཆ་ཚང་བའི་ཤེས་ཀྱི་རེད་ག་འགྲིག་བྱེད་མེད་བོད་ནས་སླེབས་པའི་བྱ་རྒྱས་དེ་བཀའ་དྲིན་མེད་པའི་ཕྲོག་ལགས་ག་འགྲིག་བྱེད་ནས་འགྲོ་ཡོད་མེད་དེ་ཤེས་དགོས་ཡ་་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ངས་འདྲ་བོ་ཤེས་ཡ་མེད་པའི་ད྄་ཕྲུག་ཞིག་གི་བཤད་ན་དངོས་གནས་སེམས་སྐྱོ་འི་གནར་མ་ངུ་འབད་རང་རེད་འདུག་བསྟན་སྲུང་དངས་བླངས་དམར་སྒར་དེ་བོད་ཆུ་ཤོར་དུས་སོ་སོར་སྲོག་ཤིང་རིང་དང་བྲལ་བའི་དེ་བོད་སྤྱིའི་ཆེད་དུ་བདེ་སྡུས་ལ་འགན་ཁུར་ནས་བོད་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་དེ་འདྲ་བའིམགོ་་བཙུགས་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་པར་དེ་དེ་སང་ཤེས་མཁན་ཁག་པོ་རེད་བོད་སྤྱིའི་ལ་རྒྱ་དེ་ཉིན་མཚན་མེད་པའི་སྲོག་གི་ལས་དཀའ་བྱེད་པ་དེ་དེ་རིང་ཁ་སང་མིང་རྩམ་འབད་ན་ནག་ཉེས་རེད་ཟེར་མཁན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འདུག་ཧ་ཅང་མཐར་མའི་སྐད་ཆ་རེད་དུས་ཆུ་བཞི་སྒང་གི་སྔོན་ད་བར་དུ་བོད་སྤྱིའི་རྩ་དོན་དང་ཡང་སྒོས་༧གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་དམ་ཚིག་དབྱེར་ངང་ནས་སྡོད་ཡོད་པར་དེ་བདེན་པར་རེད་མི་རེ་ཟུང་ཞིག་བླ་མ་བཀའ་ཁུར་ནས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་དཀྲུགས་ཞིང་བྱེད་ནས་ནང་ཁུལ་ལ་དགྲ་རྒྱབ་ནས་སྡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོས་དྲན་ནས་སྙིང་ཁྲག་ལོག་ཡ་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཁ་ནས་མ་རྟོག་དོན་ལ་དངུལ་དང་དཔལ་འབྱོར་ཡོད་ན་གཞུང་ཤག་དེ་མིང་རྩམ་ཁུར་ནས་ལས་དོན་འགན་ཁུར་དངོས་གནས་དེ་ཡོད་མ་རེད་མི་བསླབ་གསུམ་ཅན་ཞིག་སླེབས་ན་གཞུང་ཤག་ནས་མ་མཐེན་ཡ་ཆ་ལས་གནང་གི་རེད་ཁ་སྙན་པོ་དང་གད་མོ་ཞིམ་ཞིམ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག་ལབ་ཀྱི་རེད་དོན་ལ་བསླབ་གསུམ་ཡོད་མ་རེད་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཀའ་རེད་ལབ་ན་ཡག་པོ་མ་རེད་དོན་དག་དེ་སོ་སོར་རྒྱ་ཁབ་ལ་བལྟས་ནས་ལས་དོན་བསྒྲུབ་ན་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་ཞིག་སྨིན་གྱི་རེད་དྲན་པའི་སེམས་ལ་ཁག་པོ་རེད་ཡིད་ནོར་བུ་བཀའ་དངོས་གནས་དེ་བསྒྲུབ་ཤིན་ཏུ་ཉོང་ཉོང་རེད་མི་ལ་དགྲ་མི་བཟོས་པའི་དང་རྫུན་མ་རྐུ་མ་མི་བྱེད་པའི་སོ་སོར་རྒྱ་ཁབ་ཤ་ཞེན་བྱེད་ན་ཡིད་ནོར་བུ་བཀའ་དངོས་གནས་རེད།མང་པོ་ཞིག་བཤད་ཡ་ཡོད་དུས་བཤད་ན་ཡག་པོ་མི་འདུག་དེ་རིང་དེ་གར་བཞག་ཡིནཐཐཐཐ
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཆུ་ངོགས་དང་ཆུ་སྒང་།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།