རིག་པའི་གླེང་བུ།

ཚོགས་ཆེན་འདིའི་སྒང་དཔལ་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད་བཀའ་སློབ་གསུང་བཤད་ཀྱང་གནང་ཡོད། འོན་ཀྱང་གསར་འགྱུར་འདིའི་ནང་ཁོང་གིས་སྐོར་ཟུར་ཙམ་ཡང་བཤད་མི་འདུག གསར་འགོད་པས་མ་མཁྱེན་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་ལས་བསམ་བཞིན་དུ་སྣང་མེད་དུ་གཏོང་བ་མིན་པ་ཡིད་ཆས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེའི་སྐོར་ཨི་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པའི་ཇོ་ལེབ་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གནས་ཚུལ་གཏོང་ཡོད། གཞན་ཡང་ནོར་ཝེ་རླུང་འཕྲིན་དང་དུས་བབ་སོགས་ལ་ཡང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱ་ནག་གི་བཀའ་རྒྱ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་བྱས་མི་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།