གླུ་བ་ཆོས་མགོན་ལགས་གང་དུ་ཡོད་དམ།

སྤྱིར་ང་རང་གླུ་གཞས་ཉན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དགའ་བའི་དྲ་བའི་ནང་གླུ་གཞས་གསར་བ་ཐོན་ཚན་ཉན་གི་ཡོད་ ན་གཞོན་གླུ་བ་ཆོས་མགོན་ལགས་དེ་སྔོན་མི་ཤེས་ཀྱང་ད་ལོ་ཀུན་དགའ་ཆུང་བ་ཞེས་བ་ཞིག་ཐོན་འདུག་ལ་ངག་གི་འགྱུར་ཁུག་ནི་ཧ་ལས་པའི་རྙན་པོ་ཞིག་འདུག་ ཟླ་གཅིག་སྔོན་ཙམ་ལ་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་རབས་འདུག་པས་བདེན་ནམ་ ད་ལྟ་ཁོང་བློད་གྲོལ་ཐོབ་ཡོད་དམ། ཉིན་ཤས་གོང་གསར་འགྱུར་ཞིག་ལ་ཁོང་འཛིན་བྱས་མེད་རབ་བཤད་ ད་ལྟ་ཁོང་གི་གནས་ཚུལ་ཤེས་མཁན་ཡོད་ན་དྲ་ཚིག་ཁག་དུ་སྤེལ་གནང་ཡོད་པ་།ཞུ།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ན་གཞོན་གཞས་པ་ཆོས་མགོན་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།