དབྱིན་ཇི་གློག་བརྙན་གྱི་མིང་ངོ་མ།

གློག་བརྙན་གྱི་མིང་ངོ་མ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ། བོད་ཡིག་ཐོག་ལ་བྲིས་པ་དེས་དབྱིན་ཡིག་གི་ཚིག་ངོ་མ་དེ་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་སྐོར་གྱི་དབྱིན་ཇིའི་གློག་བརྙན་ཞིག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།