གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད།

ཛ་དྲག་པའི་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ང་ཚོ་གོ་མེད་ཚོར་མེད་ངང་དུས་འདའ་བ་ནི་དངོས་གནས་ཤིན་ཏུ་ངོ་ནོངས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་བས་བོད་མི་ཚོས་ཡར་ལོངས་དང་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བལ་ཡུལ་དུ་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་མེར་སྲེག་བཏང་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།