ལོ་རྒྱུས་པའི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར།

མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འདི་ནི། མི་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བའི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་དར་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས། བོད་ཁམས་ཡོངས་རྫོགས་ཆབ་སྲིད་ཆིག་སྒྲིགས་བཟོས་སྐབས་ནས། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རྟགས་དང་རྒྱལ་དར་དུ་སེངྒེ་བཀོད་ནས་དམག་གི་རུ་དར་འཁྱེར་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་ཉིད། ཚོན་མདོག་ཙམ་མ་གཏོགས་ལོ་རབས་ཉི་ཤུའི་གོང་བར་བརྒྱུན་གནས་ཡིན་ལ། ལོ་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། དེང་དུས་འཛམ་གྶིང་སྤྱི་སྲོལ་ལྟར། སྔར་ཡོད་གཞི་བཞག་ཐོག་རིའི་བཀོད་ཅུང་ཙམ་ཁ་སྣོན་དང་བོད་ཀྱི་དར་དུ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཞིག་རེད། རྒྱལ་དར་ འདི་ནི་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་རྒྱལ་དར་ལས་བྱུང་སྔ་བ་དང་། ཤར་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཚོགས་འདུས་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་རྒྱལ་དང་མཉམ་དུ་སྒྲིངས་མྱོང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་དར་ཞིག་ཡིན། དེ་མིན་ད་བར་ལོས་རྒྱུ་དང་། དེབ་ཐེར་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་མ་མཐོང་ཟེར་བ་ནི། རང་གི་དེ་ཉིད་སྟོན་པར་ཟད་དོ།། །།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་མོའི་རྒྱལ་དར།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།