ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ

བཀའ་དྲིན་ཆེ་བདེན་པའི་རྒྱབ་ལང་གནང་བ། ང་ཚོ་བདེན་པ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ངེས་ཤེས་ཡོད་དགོས། ལམ་དབུ་མ་དང་འཚེ་བ་མེད་ཞི་བ་ལ ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་དགོས།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།