དམངས་གཙོ།

བོད་པས་བོད་ཡིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དགོས། བོད་ཡིག་གིས་དམངས་གཙོ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དགོས། དམངས་གཙོས་དཔལ་འབྱོར་སོགས་གང་ལ་ཡང་སྐྱབས་བཅོལ་མི་འོས། ནུབ་ཕྱོགས་ལ་དམངས་གཙོ་གལ་ཆེར་འཛིན། བོད་ལ་དམངས་གཙོ་མེད། དམངས་གཙོ་མེད་ན་བོད་ཡིག་འཆི། བོད་ཡིག་ཤི་ན་བོད་མི་ཡང་འཆི། བོད་མི་ཤི་ན་དེའི་རིག་གཞུང་རྩ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཀྱང་འཆི།་དེ་ཤི་ན་མིའི་རིགས་ལ་གྱོང་ཡོད་དམ། དྲི་བ་འདི་འཛམ་གླིང་ལ་བསྒྲགས་ན་འདིས་ཀུན་གོ་གཅིག་ཆོད་ཀྱི་ལན་འཚོལ་ཐུབ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།