དགྲ་ལྷ་ལགས།

དགྲ་ལྷ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཡར་བཤད་མར་བཤད་མང་པོ་ཞིག་བཤད་འདུག མདོར་དོན་སྙིང་པོ་དེ་རིག་གྲོལ་གྱིས་ས་དེ་བོད་ནས་ཁྱེར་ཡོང་བ་མ་རེད་རྒྱ་གར་གྱི་ས་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདྲ། ཨེ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་སྔ་ས་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། འདི་ལྟར་མང་པོ་བརྗོད་དགོས་པ་མ་རེད། ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡག་པོ་འདུག ས་དེ་བོད་རང་ནས་ཁྱེར་ཡང་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས་མ་གཏོགས་ལ་དྭགས་སོགས་ནས་ཡིན་ན་གཏན་ནས་མི་འགྲིགས། དེ་ལའང་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་བྱེད་བོད་ནས་ས་ཀི་ལོ་༢༠༠༠༠དབོར་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།