སྨོན་འདུན་ཡོད།

ངས་བསམས་པར་གསེར་བཟོ་སྐལ་བཟང་ལགས་ནས་བྱ་བ་ཡག་པོ་ཞིག་བསྒྲུབས་འདུག དེར་བརྟེན་ཁོང་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གང་མང་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག སྨོན་ལམ་ཡང་རྒྱག་གི་ཡིན། དེ་ནི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་བསགས་པ་ཞིག་རེད། ད་དུང་ཐོག་མར་སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "མ་ཎི་ལྷ་ཁང་འདི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།